DỊCH VỤ PHÒNG CHỐNG DDOS

  • Ngăn chặn tấn công, bảo vệ hạ tầng Application khỏi nguy cơ tê liệt hệ thống (Worm, Trojan, Bot, SSL-based attack, và VoIP attack…).
  • Ngăn chặn tấn công vào hạ tầng Mạng (Network Flood, Network Scan).
  • Ngăn chặn tấn công hạ tầng máy chủ (Intrusion, Brute Force, HTTP Denial of Service, HTTP Flood).
  • Giám sát, phân tích ngăn chặn chống tấn công từ chối dịch vụ DdoS bằng các hệ thống chuyên.
  • Số lượng IP được bảo vệ: 01 IP


Liên Hệ
-