TIÊU CHUẨN - QUI CHUẨN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT, QCVN 34:2019/BTTTT

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Liên hệ
-