DỊCH VỤ TRUNG TÂM DỮ LIỆU DỰ PHÒNG

Giải pháp khôi phục dữ liệu sau thảm họa (Disaster Recovery) cho phép khôi phục và tiếp tục sử dụng các cơ sở hạ tầng công nghệ quan trọng và hệ thống dữ liệu, sau thảm họa thiên nhiên hoặc con người gây ra.

Cung cấp hạ tầng đầy đủ, để thiết lập một hệ thống mạng an toàn bằng cách xây dựng những hệ thống dự phòng, chính sách, thủ tục về con người và thiết bị, sẵn sàng cho việc khôi phục hệ thống, đảm bảo dữ liệu an toàn tuyệt đối trong mọi trường hợp thảm họa xảy ra.

Mô hình Trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa (Disaster Recovery - DR)

  • Trung tâm dữ liệu chính (Data Center): Bao gồm hệ thống các thiết bị máy chủ, máy trạm, thiết bị lưu trữ/Backup, kết nối; hệ thống mạng LAN, SAN-Storage Area Network; hệ thống an toàn mạng, an ninh thông tin.
  • Hệ thống các phần mềm quản lý và điều hành: Cho phép thiết lập cơ chế nhân bản dữ liệu, quản lý và điều hành các phiên giao tiếp giữa hai site (Data Center và Disaster Recovery), lập lịch cho phép tự động nhân bản và phục hồi hệ thống sau thảm họa.
  • Hệ thống kết nối WAN giữa 02 site: Hệ thống WAN kết nối hai site chính là yếu tố chính quyết định cách thức nhân bản dữ liệu từ xa.

Liên hệ
-